Obchodní podmínky

Business partners Slovakia, s.r.o.

Upravené dne 22.05.2018

1. Rozsah platnosti

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy a plnění, které jsme uzavřeli se smluvními partnery. Odlišné nákupní podmínky, referenční předpisy nebo jiné všeobecné obchodní podmínky smluvních partnerů jsou vyloučeny, pokud jsme s nimi výslovně písemně nesouhlasili.

2. Nabídky

2.1 Naše nabídky jsou nezávazné. Objednávky jsou pro nás závazné pouze tehdy, když je potvrdíme nebo jich splníme zasláním zboží. Ústní vedlejší dohody platí pouze, když je písemně potvrdíme.
2.2 Pokud kupující neurčí odlišnou lhůtu, jsme oprávněni přijmout nabídku kupujícího do pěti pracovních dnů. Lhůta pro přijetí začíná odesláním objednávky kupujícím. Přijetí probíhá zpravidla zasláním potvrzení zakázky.

3. Povinnost plnit / Lehota plnění

3.1 Pokud není dohodnuto jinak, objednané zboží zabalíme a připravíme na převzetí v závodě Topoľčany a objednatel si ho tam na své riziko a své náklady převezme.
3.2 Dohodnuté ceny se rozumí netto, tzn. bez DPH. Pokud není dohodnuto jinak, jsou v dohodnutých cenách již obsaženy náklady na balení.
3.3 Pokud je výslovně dohodnuto naložení a zaslání, uskutečňuje se toto nepojištěné a na riziko příjemce; pokud si kupující přeje určitý způsob zaslání a dohodneme se na něm, nese kupující zvlášť takto vznikající náklady.
3.4 Pokud je kupující v prodlení se svými závazky, jsme oprávněni uplatnit zadržovací právo ze stejného smluvního vztahu a z dalších objednávek a odmítnout plnění až do odstranění prodlení.

4. Platba

4.1 Pokud není dohodnuto jinak, faktury jsou splatné bez srážky 30 dnů po datu vystavení faktury.
4.2 Kupující se dostane s platbou do prodlení nejpozději tehdy, když neplní do 14 dnů po splatnosti; když je okamžik přijetí faktury nejistý, dostane se kupující do prodlení nejpozději 14 dní po splatnosti a obdržení protiplnění. Toto neplatí, když a pokud k plnění nedošlo z důvodu okolnosti, která není na straně kupujícího.
4.3 Předložení směnek vyžaduje náš souhlas. Jejich poplatky a náklady i riziko včasného předložení a protestu jdou na vrub objednavatele.
4.4 Pokud se kupující dostane do prodlení s platbou, jsme – bez ohledu na naše jiná práva – oprávněni požadovat platby předem za všechna plnění, které ještě máme poskytnout. Kupující může tuto povinnost platby předem odvrátit okamžitou platbou.
4.5 V případě závažných porušení smlouvy kupujícím jsme oprávněni nařídit okamžitou splatnost všech nároků z obchodního spojení.
4.6 Započtení protipohledávek vůči našim pohledávkám je vyloučeno. Toto neplatí pro započtení s nespornými pravomocně zjištěnými nebo spornými, ale pro rozhodnutí dostatečně objasněnými pohledávkami.
4.7 Přípustné započtení protipohledávek proti našim pohledávkám je přípustné pouze tehdy, když zamýšlené započtení bude oznámeno minimálně měsíc před vyhlášením o započtení.

5. Vyšší moc

Případy vyšší moci dočasně odkládají smluvní povinnosti stran, pokud brání jejich splnění, po dobu poruchy a okolností jejího účinku. Pokud zpoždění z nich vyplývající překročí dobu šesti týdnů, jsme oprávněni ohledně příslušného rozsahu plnění od smlouvy odstoupit.

6. Záruka / reklamace

6.1 Kupující musí zboží neprodleně, nejpozději však do 8 dnů po jeho vyzvednutí, pokud je to v řádném průběhu obchodu realizovatelné, zkontrolovat, a když se ukážou nedostatky, musí nám to okamžitě oznámit.
6.2 Pokud toto kupující neoznámí, zboží se považuje za schválený, ledaže by šlo o nedostatek, který nebyl při kontrole rozpoznatelný.
6.3 Pokud se takový nedostatek projeví později, musí být oznámen okamžitě po odhalení, v opačném případě se zboží považuje za schválený i s ohledem na tento nedostatek.
6.4 Pro zachování práv kupujícího stačí včasné odeslání oznámení.
6.5 Pokud jsme nedostatek úmyslně zamlčeli, nemůžeme se odvolávat na tento předpis o povinnosti kontroly a reklamace.
6.6 Pokud není dohodnuto jinak, platí zejména následující vlastnosti dodaného zboží:
6.6.1 Vzhled dýhy: Zpracování a třídění se uskuteční po objednávce podle nejlepších znalostí. Přirozené rozdíly v barvě a struktuře a nepravidelnosti se ve dřevě jako přírodním materiálu vyskytují a nejsou důvodem k reklamaci.
6.6.2 Podle uznávaného stavu techniky je dovolena i jemná štěrbina v dýze; totéž platí při hotových hranách pro vystupující štěrbiny. Zatmeleny štěrbiny v dýze v rozsahu max. 1/3 celkové délky štěrbiny v dýze jsou přípustné.
6.6.3 Vztaženo na 1000 mm, je povolena deformace desky 2 mm, měřeno na volně stojící desce. Z důvodu krátkých dodacích lhůt mohou být dodány desky teplé, což musí prověřit objednatel. Upozorňujeme na to, že zpracování v teplém stavu může vést k deformaci desek, za kterou nepřebíráme žádnou odpovědnost.
6.6.4 Na 1000 mm délky strany je přípustná odchylka 1 mm od pravého úhlu.
6.6.5 Výrobou podmíněné odchylky ve formátu, týkající se max. 10% dodaných desek, nelze reklamovat.
6.7 Záruční nároky vůči nám se promlčí jeden rok od začátku zákonné promlčecí lhůty. Toto neplatí pro promlčení nároků vůči nám z důvodu chyby, tedy z důvodu nedostatku na stavebním díle nebo nedostatku na díle, které bylo použito v souladu s obvyklým způsobem použití pro stavební dílo a zapříčinilo jeho nedostatek, nebo na díle, jehož úspěch spočívá v poskytování služeb plánování nebo kontroly pro stavební dílo.
6.8 Změny zakázky vyžadují po přijetí písemnou formu a musí být výslovně potvrzené. Toto platí zejména při pevných rozměrech a zpracováních. Vyhrazujeme si právo podmínit souhlas s potvrzením změny objasněním nákladů a převzetím rizika a přesunutím termínů.
6.9 U zakázek, které provádíme jménem zákazníka, nepřebíráme záruku za porušení chráněných práv třetích stran. Kupující je zodpovědný za to, aby tyto chráněné práva předem prověřil. Ve vnitřním vztahu vůči nám ručí za nároky třetích stran v důsledku takových porušení smlouvy.

7. Náhrada škody

Za jiné škody než škody vznikající v důsledku újmy na zdraví a životě ručíme pouze, pokud se tyto škody zakládají na úmyslném nebo hrubě nedbalém řízení nebo i na zaviněném porušení podstatné smluvní povinnosti, kterého jsme se dopustili my nebo naši zákonní zástupci nebo subdodavatelé. Podstatná pro smlouvu je povinnost, jejíž splnění teprve umožní řádnou realizaci smlouvy a na splnění které se kupující může pravidelně spolehnout. Ručení za náhradu škody nad uvedený rámec je vyloučeno, pokud toto nevyplývá z námi dané záruky za kvalitu předmětu koupě nebo ze zákona o ručení za výrobek nebo se zakládá na tom, že jsme zvláštním způsobem využili důvěru do nás vkládanou, ledaže vyloučení ručení představuje z jiných důvodů nepřiměřené znevýhodnění kupujícího. V těchto případech je však náhrada škody omezena na typicky předvídatelnou škodu.

8. Výhrada vlastnictví

8.1 Až do úplného zaplacení našich pohledávek z obchodního spojení s objednatelem, pokud jsou tyto v okamžiku do dání zboží ještě otevřené, zůstává dodané zboží naším vlastnictvím. Souhlasíme však s tím, že kupující je oprávněn disponovat jím v řádném obchodním styku.
8.2 Výhrada vlastnictví se vztahuje i na výrobky vznikající zpracováním, smícháním nebo spojením našeho zboží v jejich plné hodnotě. Pokud při zpracování, smíchání a spojení se zbožím třetí strany trvá je j vlastnické právo, získáváme spoluvlastnictví v poměru účetních hodnot zpracovaného zboží.
8.3 Pohledávky vůči třetím stranám vznikající z dalšího prodeje nám objednatel odstupuje za účelem zajištění již nyní v celku nebo v případě zpracování, smíchání a spojení se zbožím třetích stran ve výši našeho případného spolu vlastnického podílu. Objednatel je oprávněn inkasovat pohledávky, dokud toto zmocnění neodvolal. Objednatel není oprávněn podstoupit pohledávky, toto neplatí ani pro účely vybírání pohledávky formou faktoringu, pouze že by byl poskytovatel faktoringu současně povinen, poskytnout nám protiplnění ve výši našeho podílu na pohledávce, dokud naše pohledávky vůči objednateli ještě existují.
8.4 Objednatel musí neprodleně písemně doporučeným dopisem, faxem nebo e-mailem oznámit zásahy třetích stran do mám příslušejících pohledávek a zboží.
8.5 Provedení výhrady vlastnictví námi neznamená automaticky odstoupení od smlouvy.
8.6 Námi dodané zboží nebo na jejich místo nastupující pohledávky nesmí být před úplným vyrovnáním našich pohledávek ani založené třetím stranám, ani předány nebo odevzdané jako zajištění.
8.7 Pokud hodnota záruk překročí naše pohledávky o více než 20%, na požádání objednavatele uvolníme záruky podle vlastní volby.

9. Salvátorská doložka

Pokud je některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo nerealizovatelné, zůstávají ostatní ustanovení účinné, pouze že by zánikem jednotlivých ustanovení byla některá strana tak neúnosně znevýhodněna, že od ní nelze rozumu očekávat dodržování smlouvy.